Eignir

Eignir 2020 2019
Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir
Fasteignir 226.957.562 226.957.562
Vélar og bifreiðar 72.619.941 70.128.256
Golfvöllur 362.553.457 349.365.901
Fastafjármunir samtals 662.130.960 617.007.032
Veltufjármunir
Birgðir 6.007.082 6.185.633
Viðskiptakröfur 4.721.611 9.607.743
Bankainnistæður 13.387.450 144.132
Veltufjármunir samtals 24.116.143 16.039.043
Eignir alls 686.247.103 662.490.762

Skuldir og eigið fé

Skuldir og eigið fé 2020 2019
Eigið fé
Framlag Hafnarfjarðarbæjar 326.695.254 307.695.254
Óráðstafað eigið fé í ársbyrjun 269.249.563 259.997.127
Hagnaður skv. rekstrarreikningi 12.062.321 9.252.436
Eigið fé samtals 608.007.138 576.944.817
Langtímaskuldir
Veðskuldir 54.700.377 56.329.122
Næsta árs afborgun -4.224.500 -7.500.000
Langtímaskuldir samtals 50.475.877 48.829.122
Skammtímaskuldir
Hlaupareikningslán 0 13.189.365
Viðskiptaskuldir 8.720.861 6.406.727
Ógreitt vegna starfsfólks 12.110.617 8.767.564
Ógreiddur virðisaukaskattur 2.708.110 853.167
Næsta árs afborgun langtímalána 4.224.500 7.500.000
Skammtímaskuldir samtals 27.764.088 36.716.823
Skuldir og eigið fé alls 686.247.103 662.490.762